Инстант лотарија

 

Играта на среќа ЏАМБО БИНГО нуди нов интересен концепт со голем број содржини и многу причини за радување, можности за добивки и добра семејна забава.
Вежбајте радување и очекувајте ги своите ЏАМБО БИНГО-добивки на МТВ 1 секој понеделник со Игор Џамбазов.

 

Во секое коло ЏАМБО БИНГО се извлекуваат броеви од групата броеви од 1 до 90, сè додека не се утврди дека постои барем една комбинација со сите петнаесет погодени броја.

Услов за учество во дополнителната игра Џамбо џокер е уплата на играта на среќа ЏАМБО БИНГО. По Ваше усно барање продавачот може да внесе до 3 Џокер броја.

Правила и одлуки
за играта Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер

 

Учество

 

Учеството се обезбедува со уплата на ЏАМБO БИНГО со помошно ливче или со усно барање од страна на играчот, при што мора да се зачува потврдата за уплата, а помошното ливче е само помошно средство, кое може и не мора да се земе и да се зачува.

Цена

 

Единечната цена за учество во ЏАМБО БИНГО, со одиграни задолжителни 6 комбинации, изнесува 60 денари.

 

Проверка на добивки

ПроверкаИзвештај . коло

Џамбо Бинго - добитници на награди
ДОБИВКИ ВО ИГРАТА ЏАМБО БИНГО 15/90

Во играта ЏАМБО БИНГО постојат повеќе категории добивки:

Добивка Гарантиран фонд Кога се постигнува Како се постигнува
ЏЕК ПОТ - ЛИНИЈА автомобил Seat Mii заклучно со 5. извлечен број 5 погодени броеви, хоризонтално наредени во кој било ред
ЛИНИЈА по 5. извлечен број кога првиот
учесник ќе ја оствари добивката
5 погодени броеви, хоризонтално наредени во кој било ред
ЏЕК ПОТ - ДВЕ ЛИНИИ автомобил Volkswagen Up заклучно со 15. извлечен број 10 погодени броеви, хоризонтално наредени во кои било два реда, во рамките на една од комбинациите
ДВЕ ЛИНИИ по 15. извлечен број кога првиот учесник има 10 погодени броеви 10 погодени броеви, хоризонтално наредени во кои било два реда, во рамките на една од комбинациите
МАКСИ ЏАМБО 2.000.000 денари заклучно со 33. извлечен број погодени сите 15 броеви
во рамките на една од комбинациите
ЏАМБО БИНГО сè додека не се постигне добивката погодени сите 15 броеви
во рамките на една од комбинациите
13 ПОГОДОЦИ по постигнување на најголемата добивка за тоа одредено коло: Макси Џамбо, Супер Џамбо или Џамбо Бинго 13 погодени броеви во рамките
на една од комбинациите
14 ПОГОДОЦИ по постигнување на најголемата добивка за тоа одредено коло: Макси Џамбо, Супер Џамбо или Џамбо Бинго 14 погодени броеви во рамките
на една од комбинациите
ЕКСТРА ДОБИВКИ Екстра добивките се добивки во пари, предмети и права - по случаен пат на извлекување од недобитните Бинго потврди или
- по случаен пат на извлекување одредена ознака или симбол отпечатен на Бинго потврдата или
- по случаен пат на извлекување на целиот сериски број или на дел од серискиот број на Бинго потврдата или
- по пат на повикување на сопствениците на Бинго потврдите за да исполнат соодветно поставена задача во тековното или во наредното коло на извлекување.

 

ДОБИВКИ ВО ИГРАТА ЏАМБО ЏОКЕР - Гарантиран фонд 300.000 денари

 

Во дополнителната игра Џамбо Џокер се учествува со претходна уплата на играта за среќа ЏАМБО БИНГО. По усно барање од играчот, продавачот може да внесе 1, 2, или 3 Џокер броеви што ќе се евидентираат на електронската потврда за уплата. Уплатата за еден Џамбо Џокер чини 20, денари. Бројот се состои од 6 цифри.
Извлекувањето на шестцифрениот број се одвива на тој начин што за секоја цифра се извлекува еден број од 0 до 9. Гарантираниот фонд од прва категорија добивки со 6 погодоци изнесува 300.000 денари.

 

Извадок од правила за играта на среќа ЏАМБО БИНГО

 Помошното ливче е исклучиво помошно средство за играње и не може да послужи како доказ за учество во играта на среќа.Единствен важечки доказ за учество во играта и за понатамошна исплата на добивки е потврдата за уплата, која се добива од продавачот на уплатното место, а при нејзиното подигање играчот треба да ја провери и да ја потврди нејзината содржина. За оваа игра на среќа, со усно барање може да се врши предвремена уплата за 5 кола однапред. Добивките со вредност до 10.000 денари се исплаќаат на уплатните места на Приредувачот, а за добивки над тој износ добитникот треба да се обрати на благајната во седиштето на Приредувачот. Правото за наплата на добивките застарува во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на извештајот на резултатите за соодветното коло. Исплатата на добивките ја гарантира Приредувачот. За учество во играта ЏАМБО БИНГО и дополнителната игра Џамбо џокер важат правилата што се наоѓаат на уплатните места и на интернет-страницата на Приредувачот.

 

Правила и одлуки за играта Џамбо Бинго и дополнителната игра Џамбо Џокер