Видови игри на Среќни топчиња


Остварени добивки на извлечени броеви Коефициент
Од 1 до 5 Нема добивка
6 20.000
7 10.000
8 5.000
9 1.000
10 500
11 250
12 125
13 100
14 90
15 80
16 70
17 60
18 50
19 40
20 30
21 20
22 15
23 14
24 13
25 12
26 10
27 9
28 8
29 7
30 6
31 5
32 4
33 3
34 2
35 1

  1. Игра на броеви*;
  2. Збир на првите 5 извлечени броеви, поголем или помал од 122,5;
  3. Првиот извлечен број, поголем или помал од 24,5;
  4. Првиот извлечен број, парен или непарен;
  5. Боја на првото извлечено топче;
  6. Во целата игра дали има повеќе парни или непарни броеви;
  7. Најчесто извлечена боја;
  8. Последниот извлечен број, поголем или помал од 24,5;
  9. Последен извлечен број, парен или непарен;
  10. Боја на последно извлечено топче.

Добивките за видот на играта Игра на броеви, зависат од тоа на кој извлечен број учесникот ги погодил сите одиграни шест броеви во една комбинација. Зависно на кој број е погодена одиграната комбинација од шест броеви, уплатата се множи со претходно дефиниран коефициент. (согласно прикажаната табела)

- За видот на игрите под реден број 2,3,4,6,8 и 9 коефициентот изнесува 1,9.

- Учесникот во играта Среќни топчиња може да избере и одигра 1 (една), 2 (две) или 4 (четири) бои од 8-те различни бои подеднакво застапени во вкупно 48 топчиња со броеви во видот на игрите Боја на првото извлечено топчеНајчесто извлечена боја иБоја на последено извлечено топче. Во зависност од бројот на избрани бои, зависи и евентуалната добивка. 1. Избор на 1 боја, коефициентот изнесува 7,60; 2. Избор на 2 бои, коефициентот изнесува 3,80; 3. Избор на 4 бои, коефициентот изнесува 1,90;

- Евентуалната добивка се пресметува така што уплатата се множи со добитниот коефициент, по што се собираат сите добивки.

- Максимална исплата на секоја потврда за уплата поединечно изнесува 500.000 денари.

- Во претплата може да се одиграат 2,3,4,5,б,7,8,9 или 10 кола (извлекувања).

 

СИСТЕМСКА ИГРА

Како играч имате опција да одиграте и системска игра односно можност да изиграте до 10 броеви на едно ливче на кое мора да имате погодено б точни броеви. Можни системи кои можат да се играат се 6/7,6/8,6/9 и 6/10.

ЏЕКПОТ

Во текот на секоја игра на екранот се прикажува џек-пот од 4 букви. Добивката од џек-пот се постигнува кога сите букви од џек-пот кодот на потврдата за уплата се исти со извлечените букви од џек-потот на екранот.

БОНУС ДЕТЕЛИНА

Доколку учесникот во играта на потврдата за уплата има два броја кои во текот на извлекувањето се покриени со детелина, добивката се пресметува со множење на износот за уплата х2.

БОНУС ДОБИВКА +100

По случаен избор во одредено извлекување сите добивки двојно се зголемуваат.