ШТО Е КЕНО ГАЛАКСИ?

 

КЕНО ГАЛАКСИ е дополнителна игра во Кено и во неа може да се учествува ИСКЛУЧИВО со уплата за играта на среќа КЕНО за истата серија и коло. КЕНО ГАЛАКСИ се одвива веднаш по секое извлекување на КЕНО, односно на секои 5 минути.

Во дополнителната игра КЕНО ГАЛАКСИ учествуваат вкупно 15 полиња, од кои 12 полиња се со црвена или црна боја во кои се наоѓаат броевите од 1 до 12 и три полиња со зелена боја во кои се наоѓаат симболите ЅВЕЗДА, МЕСЕЧИНА и СОНЦЕ.

Полињата од 1 до 12 припаѓаат на три различни сектри, и тоа броевите 1, 11, 8 и 7 припаѓаат на Сектор I, броевит 4, 2, 9 и 6 припаѓаат на Сектор II, а броевите 12, 10, 3 и 5 припаѓаат на Сектор III.

КЕНО ГАЛАКСИ


УСЛОВИ ЗА ИГРА

Во КЕНО ГАЛАКСИ, вие по сопствен избор одлучувате за висината на износот за уплата на играта која сте ја одбрале и вашата добивка се одредува едноставно со множење на износот за уплата со коефициентот з одиграната игра.

Минимална уплата по талон за КЕНО ГАЛАКСИ за било која игра од наведените изнесува 20 денари.

Максималната уплата по талон за КЕНО ГАЛАКСИ зависи од вашиот избор за наведените игри.


КЕНО ГАЛАКСИ ИГРИ


1, 2, 3, 4, и 6

Ако одлучите да одиграте на ЕДНО, ДВЕ, ТРИ, ЧЕТИРИ или ШЕСТ полиња од вкупно петнаесетте, вие играте КЕНО ГАЛАКСИ - игра 1, 2, 3, 4 или 6.

SECTOR

Ако одлучите да одиграте на некој од СЕКТОРИТЕ I, II или III, вие играте КЕНО ГАЛАКСИ - игра SECTOR.

GREEN

Ако одлучите да одиграте на полињата со ЗЕЛЕНА боја, вие играте КЕНО ГАЛАКСИ - игра GREEN.

RED/BLACK

Ако одлучите да одиграте на полињата со ЦРВЕНА (2, 5, 6, 7, 10 и 11) или ЦРНА (1, 3, 4, 8, 9 и 12) боја, вие играте КЕНО ГАЛАКСИ - игра RED или BLACK.

LOW/HIGH

Ако одлучите да одиграте на полињата со броеви со МАЛА ВРЕДНОСТ (1, 2, 3, 4, 5 и 6) или ГОЛЕМА ВРЕДНОСТ (7, 8, 9, 10, 11 и 12), вие играте КЕНО ГАЛАКСИ - игра LOW или HIGH.

ODD/EVEN

Ако одлучите да одиграте на полињата со НЕПАРЕН (1,3, 5, 7, 9 и 11) или ПАРЕН (2, 4, 6, 8, 10 и 12) број, вие играте КЕНО ГАЛАКСИ - игра ODD или EVEN.


КОЕФИЦИЕНТИ И МАКСИМАЛНА УПЛАТА


Игра Одиграни полиња Коефициент Макс. уплата
1 1 x 12 1.000 ден.
2 2 x 6 2.000 ден.
3 3 x 4 3.000 ден.
4 4 x 3 4.000 ден.
6 6 x 2 6.000 ден.
SECTOR 4 x 3 4.000 ден.
GREEN 3 x 4 3.000 ден.
RED/BLACK 6 x 2 6.000 ден.
LOW/HIGH 6 x 2 6.000 ден.
ODD/EVEN 6 x 2 6.000 ден.

 

Уплатата за саканата игра од КЕНО ГАЛАКСИ ќе ја добеиете како потврда за уплата на вашиот талон од играта КЕНО и тоа е единствен доказ за учество во дополнителнта играта КЕНО ГАЛАКСИ.

Со еден уплатен тикет на КЕНО можете да одиграте од една до три различни игри (комбинации) на КЕНО ГАЛАКСИ, по ваш избор.

По сопствен избор можете да го одберете времето на извлекување во кое сакате да учествувате (час и минути), како и да се претплатите за повеќе извлекувања.


Одлука за видови добивки за Кено Галакси