Златна Рипка 3

Со Златна Рипка можеш да освоиш до ТРИ добивки.

Најпрво, изгреби ги трите полиња со ДОБИТНИ БРОЕВИ , а потоа и осумте полиња со ТВОИ БРОЕВИ.  Лозот е добитен ако барем еден од ДОБИТНИ-те БРОЕВИ се совпаѓа со еден од ТВОИ-те БРОЕВИ под кои е впишана добивката.

Доколку се совпаѓаат три ДОБИТНИсо три ТВОИ БРОЕВИ можеш да освоиш и ТРИ ДОБИВКИ, вредни од 50 ден до 1.000.000. ден .

УЛОВИ ГО И ТИ ТВОЈОТ МИЛИОН. 


Емисија: 500.000 лозови
Емисиона вредност: 25.000.000 денари
Цена на лоз: 50 денари
Фонд на добивки 62,30%: 15.575.000 денари

 

Правила на играта „Златна Рипка серија 03

Одлука за примена на правилата за „Златна Рипка серија 03

Златна Рипка 3

Број на добивки
Вредност на добивка
1
x 1.000.000 денари
2
x 500.000 денари
5 x 100.000 денари
10
x 50.000 денари
15
x 30.000 денари
20
x 20.000 денари
40 x 10.000 денари
80
x 5.000 денари
100 x 4.000 денари
120 x 3.000 денари
150 x 2.000 денари
200 x 1.000 денари
500 x 500 денари
1.000 x 400 денари
2.000 x 300 денари
3.200 x 200 денари
5.000 x 150 денари
10.000 x 100 денари
120.500 x 50 денари
Вкупно 142.943 Вкупно 15.575.000 денари