Златна Рипка 5
Со Златна Рипка можеш да освоиш до ТРИ добивки.
Најпрво, изгреби ги трите полиња со ДОБИТНИ БРОЕВИ, а потоа и осумте полиња со ТВОИ БРОЕВИ.  Лозот е добитен ако барем еден од ДОБИТНИ-те БРОЕВИ се совпаѓа со еден од ТВОИ-те БРОЕВИ под кои е впишана и добивката.
Доколку се совпаѓаат три ДОБИТНИсо три ТВОИ БРОЕВИ можеш да освоиш и ТРИ ДОБИВКИ, вредни од 50 ден до 1.000.000. ден.

УЛОВИ ГО И ТИ ТВОЈОТ МИЛИОН


Емисија: 1.000.000 лозови
Емисиона вредност: 50.000.000 денари
Цена на лоз: 50 денари
Фонд на добивки 62,90%: 31.450.000 денари

 

Правила на играта „Златна Рипка серија 05“

Одлука за примена на правилата за „Златна Рипка серија 05“

Златна Рипка 5

Број на добивки Вредност на добивка
3 x 1.000.000 денари
3 x 500.000 денари
5 x 100.000 денари
10
x 50.000 денари
20 x 30.000 денари
30 x 20.000 денари
200 x 5.000 денари
150
x 4.000 денари
200 x 3.000 денари
300 x 2.000 денари
600 x 1.000 денари
1.200 x 500 денари
1.500 x 400 денари
3.000 x 300 денари
6.000 x 200 денари
12.000 x 150 денари
35.000 x 100 денари
255.000 x 50 денари
Вкупно 315.221 Вкупно 31.450.000 денари