НОВОЛОТО 7/34 - комбинации

Броеви Комбинации
8 8
9 36
10 120
11 330
12 792
13 1.716
14 3.432
15 6.435
16 11.440
17 19.448

Таблици за полни системи


Систем од броеви Број на комбинации Погодено броеви Број на гарантирани добивки
7 6 + 1 6 5 4
8 8 7+1 1 7 - - -
7 1 - 7 - -
6+1 - 1 1 6 -
6 - - 2 6 -
5 - - - 3 5
4 - - - - 4

Систем од броеви Број на комбинации Погодено броеви Број на гарантирани добивки
7 6 + 1 6 5 4
9 36 7+1 1 7 7 21 -
7 1 - 14 21 -
6+1 - 1 2 18 15
6 - - 3 18 15
5 - - - 6 20
4 - - - - 10

Систем од броеви Број на комбинации Погодено броеви Број на гарантирани добивки
7 6 + 1 6 5 4
10 120 7+1 1 7 14 63 35
7 1 - 21 63 35
6+1 - 1 3 36 60
6 - - 4 36 60
5 - - - 10 50
4 - - - - 20

Систем од броеви Број на комбинации Погодено броеви Број на гарантирани добивки
7 6 + 1 6 5 4
11 330 7+1 1 7 21 126 140
7 1 - 28 126 140
6+1 - 1 4 60 150
6 - - 5 60 150
5 - - - 15 100
4 - - - - 35

Систем од броеви Број на комбинации Погодено броеви Број на гарантирани добивки
7 6 + 1 6 5 4
12 792 7+1 1 7 28 210 350
7 1 - 35 210 350
6+1 - 1 5 90 300
6 - - 6 90 300
5 - - - 21 175
4 - - - - 56

Систем од броеви Број на комбинации Погодено броеви Број на гарантирани добивки
7 6 + 1 6 5 4
13 1716 7+1 1 7 35 315 700
7 1 - 42 315 700
6+1 - 1 6 126 525
6 - - 7 126 525
5 - - - 28 280
4 - - - - 84

Систем од броеви Број на комбинации Погодено броеви Број на гарантирани добивки
7 6 + 1 6 5 4
14 3432 7+1 1 7 42 441 1225
7 1 - 49 441 1225
6+1 - 1 7 168 840
6 - - 8 168 840
5 - - - 36 420
4 - - - - 120

Систем од броеви Број на комбинации Погодено броеви Број на гарантирани добивки
7 6 + 1 6 5 4
15 6435 7+1 1 7 49 588 1960
7 1 - 56 588 1960
6+1 - 1 8 216 1260
6 - - 9 216 1260
5 - - - 45 600
4 - - - - 165

Систем од броеви Број на комбинации Погодено броеви Број на гарантирани добивки
7 6 + 1 6 5 4
16 11440 7+1 1 7 56 756 2940
7 1 - 63 756 2940
6+1 - 1 9 270 1800
6 - - 10 270 1800
5 - - - 55 825
4 - - - - 220

Систем од броеви Број на комбинации Погодено броеви Број на гарантирани добивки
7 6 + 1 6 5 4
17 19448 7+1 1 7 63 945 4200
7 1 - 70 945 4200
6+1 - 1 10 330 2475
6 - - 11 330 2475
5 - - - 66 1100
4 - - - - 286